Бюллетень ЕАПВ "Изобретения (евразийские заявки и патенты)"
Бюллетень 07´2019

  

(21) 

201891947 (13) A3       Разделы: A B C E H    

(51) 

E21B 43/24 (2006.01)
E21B 43/22
(2006.01)
C09K 8/592
(2006.01)

(71) 

ПЕТРОЧАЙНА КОМПАНИ ЛИМИТЕД (CN)

наверх